III Biennal de Pintura de Castalla Eliseo Esteve

26 July, 2021

El MI Ajuntament de Castalla, d’ara endavant l’Ajuntament, amb la finalitat de promoure i difondre els valors creatius i estètics en el món de les Arts Plàstiques, convoca la IIIª BIENNAL DE PINTURA “ELISEO ESTEVE”.

1. Podran participar tots els artistes, de qualsevol nacionalitat, que ho desitgen i sempre que siguen majors d’edat.

2. L’Ajuntament destinarà la quantitat de 4.000 € per al primer premi i 2.000 € per al premi local. Aquests consistiran en l’adquisició de les obres premiades. A aquests imports els seran practicats les preceptives retencions de l’IRPF. El certamen podrà ser declarat desert, si així ho decideix el jurat.

3. Amb les obres seleccionades per a la biennal, es rea[1]litzarà una exposició a la Casa de Cultura de Castalla. La mateixa s’inaugurarà el dia 4 de desembre, a les 19:30 hores, i es prolongarà fins al dia 9 de gener de 2022.

4. Tant la temàtica com els procediments a emprar, seran lliures. No obstant això, s’estableix la limitació dels suports de la pintura. Aquests seran, com a mínim, d’1 m2 i, com a màxim, de 2×2 m.

5. Cada artista podrà concórrer a la biennal amb un màxim d’una obra. Aniran al seu càrrec les despeses d’enviament i retorn de la mateixa. L’Ajuntament no serà responsable de les possibles pèrdues o deterioraments que les obres puguen patir al ser transportades. Però vetlarà per la seua adequada conservació.

6. El jurat designat estarà facultat per rebutjar qualsevol obra, si considera que no reuneix les condicions necessàries per participar a la biennal.

7. El jurat estarà format per persones expertes en el món de les Arts Plàstiques, de les Belles Arts i de la Cultura. Serà presidit per l’alcalde o persona en qui delegue.

8. Les decisions adoptades pel jurat, pel que fa a l’admissió d’obres i la concessió dels premis, seran inapel·lables.

9. Les obres s’enviaran a la Casa de Cultura de Castalla, Passeig Antiga Bassa de la Vila, 23, de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores i de 15:00 a 21:00 hores. La informació sobre aquesta convocatòria podrà sol·licitar-se, i consultar-se, a la Casa de Cultura, al telèfon 965 560 028, al correu culturacastalla@hotmail.com i a la pàgina web https://cultura.castalla.org. Totes les obres portaran, en la seua part posterior, un sobre tancat. En el mateix s’inclouran: el seu títol i les dades personals de l’autor –nom, adreça, fotocòpia del DNI, telèfon, correu electrònic, mesures de l’obra i tècnica o tècniques utilitzades en la seua confecció–. S’haurà d’aportar la informació sol·licitada. En cas contrari, les obres no seran admeses. Les obres es presentaran protegides per un llistó i embalades correctament amb els anomenats utilitzables. Les no embalades, o amb embalatges inadequats, s’admetran amb reserva.

10. Les obres estaran, a la Casa de Cultura, entre el 6 de setembre i el 26 de novembre 2021, ambdós inclosos. Les no admeses, pel jurat, es retornaran als seus autors, dins dels 30 dies següents a la decisió del mateix. Aquesta decisió es comunicarà, formalment, als interessats. Les admeses podran retirar-se després de la clausura de l’exposició. En qualsevol cas, els ar[1]tistes assumiran tots els costos (embalatge, transport, assegurança, etc.) de la presentació i retirada de les obres.

11. Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament, amb tots els drets inherents a aquesta condició. Transcorreguts tres mesos, l’Ajuntament disposarà, lliurement, de les obres que no hagen sigut retirades.

12. La simple participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases i l’absoluta conformitat amb les decisions del jurat, sense dret a reclamació o cap recurs.

3a_BienalPint_230721-1 3a_BienalPint_230721-2

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Eventos

  • No hay eventos
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials